Rejestracja gwarancji

Gwarant PONY AUTO-POLSKA dopuszcza następujące formy rejestracji umowy gwarancyjnej:

      1.    Rejestracja za pośrednictwem naszej strony internetowej. Proszę dokonać rejestracji wg poniższego schematu:

2. Przesłanie podpisanej rejestracyjnej karty gwarancyjnej stanowiącej warunek obowiązywania umowy gwarancyjnej w dowolnej formie (pocztą, kurierem, mailem, faxem) na adres:    
PONY AUTO POLSKA
43-170 Łaziska Górne ul. Wyrska 15a  
fax. 032 322 05 32  
mail: info@pony.com.pl


Kilka istotnych pojęć z zakresu umowy gwarancyjnej:

Gwarancja - stanowi zapewnienie przez PONY AUTO POLSKA dobrej jakości i sprawnego działania wyrobu oraz zobowiązanie do usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad wytworzenia, o ile wyrób używany jest zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w Instrukcji Obsługi.
Gwarant - producent przedmiotu gwarancji wskazanego w rejestracyjnej karcie umowy gwarancyjnej.
Klient - nabywca przedmiotu gwarancji wskazanego w rejestracyjnej karcie umowy gwarancyjnej.
Przedmiot gwarancji - wyrób lub usługa wskazana w rejestracyjnej karcie umowy gwarancyjnej świadczona przez Gwaranta lub inne podmioty współpracujące z Gwarantem na podstawie odrębnych umów gwarancyjnych.
Rejestracyjna karta gwarancyjna - poprawnie wypełniona przez Gwaranta i Klienta karta rejestracyjna, która po odesłaniu do Gwaranta stanowi dowód obowiązywania umowy gwarancyjnej, stanowi część książki gwarancyjnej (do wycięcia i odesłania)
Książka gwarancyjna - uporządkowany zbiór postanowień określający obowiązki Gwaranta i Klienta w stosunku do zawartej umowy gwarancyjnej, stanowiący dowód wykonywanych przez Gwaranta i Klienta zobowiązań dotyczących umowy gwarancyjnej.